Trädgård och dränering efter nybygget eller omfattande ombygget

 

Hur försiktig man än försöker vara, kan man vid bygg och anläggningsarbeten praktiskt taget aldrig undgå att skada den tomt mark som man vanligen har betalt en hel del för. Tyngden av schaktningsmaskiner, lagring av fyllnadsmassor och byggmaterial, tunga stövelsteg och otaliga fraktvändor med skottkärror och vagnar sätter många gånger alltför tydliga spår. Ofrånkomliga skador måste givetvis repareras och då får man rätta metoden efter skadans art. Men många markskador kan undvikas - med förutseende och god planering. Det är problematiskt med sammanpackad och på annat sätt sargad mark, inte minst därför att det är ett tungt och tidsödande arbete att återställa marken till sitt ursprungliga skick eller, ännu hellre, göra den bättre.  

Arbetena går givetvis ut på att få marken i sådant skick att man kan plantera växter och få dem att trivas, få dagvattnet att sjunka undan och skapa lämpligt underlag för gångar, altaner och andra uppehålls-platser. De svåraste skadorna uppstår nästan alltid i samband med nybyggnader eller omfattande ombyggnadsarbeten. Den mark som ser värst ut är ofta sårad av maskiner. Slirande traktorhjul, nötande band på grävmaskiner och liknande lämnar lätt halvmeterdjupa "diken" efter sig och sådana skador kan nästan aldrig repareras med en enkel återfyllning.

 

Svarar man själv för alla jobb kan det vara lättare att skydda marken än att reparera den. Dels är det då naturligt att vara extra försiktig, dels behöver man sällan räkna timpeng på samma sätt som när man har hyrt in arbetskraft för jobbet. Det behöver alltså inte betyda så mycket om man avstår från direkt "markfarliga" jobb när marken är rejält fuktig eller regnvåt - det vill säga vid de tillfällen när sårbarheten är som störst. En viss kategori nyblivna husägare löper större risk än andra att råka illa ut. Det är de som flyttar in i seriebyggda hus, där byggfolket inte har ägnat en tanke åt markskador eller där de har genomfört en så kallad grovplanering på snabbaste och billigaste sätt.

Det mest effektiva man kan göra i sådana situationer är att bevaka arbetena så mycket som möjligt och försöka förmå dem som utför arbetena att vara extra försiktiga. Detta är inte minst viktigt när man vill ta tillvara matjordslagret. Då är varje centimeter värdefull. Har man styrka, tålamod och tid är det en klar fördel att schakta matjord för hand, det vill säga med spade och skottkärra.

 

Värt att veta

 

Mycket hårt packad mark måste luckras en bra bit ner i den underliggande alven. I annat fall har regnvatten ingen chans att sjunka undan. På sådan ständigt fuktig jord, utan cirkulation, trivs inga trädgårdsväxter. I mycket kompakt mark kan det finnas anledning av lägga sten eller rörledningar för att säkra dräneringen. Vid djupa skador efter till exempel traktorhjul räcker det inte att fylla ut fördjupningen med jord. Skadan måste grävas eller plogas och sedan jämnas ut i nivå med den omgivande marken.

 

Tips!

 

Om du vill göra en plan gräsmatta på sluttande mark är det praktiskt att göra så här:

 

1. Dela in ytan i ca 3 meter breda remsor uppifrån och ner, alltså vinkelrätt mot höjdkurvorna.

2. Schakta av matjorden från den första tremetersremsan och lägg jorden åt sidan.

3. Schakta om den blottlagda alven som du vill ha den.

4. Ta matjordslagret från nästa tremetersremsa och lägg den över den blottlagda alven.

5. Upprepa proceduren remsa för remsa.

6. Den sista tremetersremsan täcker du med matjord från den första.

 

Källa: http://www.dinbyggare.se/